Spanish Civil War (Improvised) Armoured Car (1/50)