Flyer zum 32. Internationalem Karton-Modellbau-Treffen