Mitsubishi A6M2 <ZERO>; KartonowaKolekcia 2/2007, 1:33